- Đ/c: Phan Thị Hằng- BTCB- HT chỉ đạo chung

-Đ/c Nguyễn Thanh Duyên: PBT chi bộ- PHT phụ trách chuyên môn, phụ trách khu Đồi Hồng

-đ/cc Hoàng thị Huyền; PHT phụ trách chuyên môn, phụ trách khu Vi Sơn

--Đ/c Vi Thị Thu Hương - CTĐ- PHT phụ trách nuôi dưỡng