* CHI BỘ : gồm 18 đồng chí đảng viên

- Phan Thị Hằng - BTCB

- Nguyễn Thanh Duyên - PBT chi bộ

- Vi Thị Thu Hương - UV