GỒM: 14 thành viên ( trong đó 1 CBQL, 10 giáo viên mẫu giáo 3-4 tuổi, 3 giáo viên nhà trẻ)

Có 7 nhóm lớp ( Lớp 3-4 tuổi 5 lớp, nhóm trẻ 2 nhóm )

1. Tổ trưởng: Đ/cc Nguyễn Lệ Hằng

2. Tổ phó: Đ/c Đặng Ngọc Hà