Gồm: 16 đồng chí  CCBQL, GV  ( Trong Đó CBQL 2 Đ/c. Giáo viên  14 Đ/c )

Số lớp: i 7 lớp MG 4-5 tuổi

1. Tổ trưởng: Đ/c Nguyễn thị Diệp

2. Tổ phó: Vũ Thị Huệ