Thursday, 20/01/2022 - 18:35|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG SƠN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

MN Đông Sơn công khai các khoản thu năm học 2021-2022

UBND HUYỆN YÊN THẾ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: /TB- PGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Yên Thế, ngày tháng 9 năm 2021 THÔNG BÁO Kết quả thẩm định, phê duyệt các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 Căn cứ Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh Bắc Giang Quy định mức thu học phí, mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Căn cứ Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh Ban hành Quy định cơ chế thu, quản lý và sử dụng các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Thực hiện Hướng dẫn số 03/HD-SGDĐT ngày 04/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Công văn số 1056/SGDĐT-KHTC ngày 25/8/2021 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn thu, quản lý và sử dụng các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập 2021-2022, Phòng GD&ĐT đã thành lập tổ thẩm định và tiến hành thẩm định hồ sơ của các đơn vị trực thuộc. Căn cứ Biên bản thẩm định của Tổ thẩm định với trường Mầm non Đông Sơn, Phòng GD&ĐT thông báo kết quả thẩm định, phê duyệt các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 (chi tiết nội dung, mức thu theo biểu đính kèm). Hiệu trưởng trường Mầm non Đông Sơn chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng GD&ĐT về quy trình thực hiện công khai, quản lý thu chi, hạch toán, quyết toán các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 đã được Phòng GD&ĐT phê duyệt theo quy định hiện hành./. Nơi nhận: - Trường MN Đông Sơn; - Sở GD&ĐT (b/c); - LĐ, CV PGD&ĐT; - Lưu VT, TC, GDMN. TRƯỞNG PHÒNG Trần Thị Ánh Tuyết PHÊ DUYỆT CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ PHỤC VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022 (Kèm theo Thông báo số /TB-PGDĐT ngày /9/2021 của Phòng GD&ĐT) Đơn vị: trường Mầm non Đông Sơn TT Nội dung Đơn vị tính Mức thu (đồng) Thời gian thu I Các khoản dịch vụ phục vụ 1 Tiền ăn bán trú Học sinh/ngày 16.000 Thu theo tháng 2 Thuê người nấu ăn Học sinh/tháng 80.000 Thu theo tháng 3 Quản lý học sinh ăn ở bán trú Học sinh/tháng 100.000 Thu theo tháng 4 Đồng phục học sinh: áo cộc tay Chiếc 60.000/chiếc Thu 02 chiếc 5 Hoạt động trải nghiệm Học sinh/năm học 25.000/ 01 hoạt động Thu 02 hoạt động II Các khoản hỗ trợ hoạt động giáo dục 1 Tiền vệ sinh trường học Học sinh/tháng 14.000 Thu theo kỳ 2 Nước uống Học sinh/tháng 6.000 Thu theo kỳ 3 Tiền điện sử dụng điều hòa Học sinh/tháng Thu theo thực tế sử dụng Thu theo tháng 4 Sổ liên lạc (giấy) Học sinh/năm học 9.000 Thu theo năm 5 Tiền mua đồ dùng bán trú: - Trang bị hàng năm Học sinh/năm học 90.000 Thu theo năm 6 Đồ dùng, dụng cụ, tài liệu - Nhà trẻ - Mẫu giáo 3-4 tuổi - Mẫu giáo 4-5 tuổi - Mẫu giáo 5-6 tuổi Học sinh/năm học 130.000 260.000 270.000 290.000 Thu theo năm 7 Hỗ trợ tu sửa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Trả nợ mái vòm sân chơi khu Đồi Hồng Học sinh/năm học Vận động tự nguyện không quá 200.000 Thu theo năm III Học phí nhóm trẻ Học sinh/tháng 450.000 Thu theo


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết