UBND HUYỆN YÊN THẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: /PGD&ĐT

V/v thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021

                 Yên Thế, ngày tháng 9 năm 2021

 

  Kính gửi: Các trường MN, TH, TH&THCS và THCS trong toàn huyện.

 Thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGD&ĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục (PCGD), xoá mù chữ (XMC). Để triển khai thực hiện công tác đánh giá, công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC các xã, thị trấn năm 2021; Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

I.Công tác điều tra và cập nhật, đối khớp số liệu trong hồ sơ 1. Điều tra và cập nhật số liệu Điều tra, rà soát và cập nhật 100% dân số trên địa bàn xã, thị trấn; cập nhật đầy đủ các đối tượng/hộ, cập nhật đúng tình trạng cư trú, sắp xếp theo thứ tự hộ… 2. Hồ sơ - Hồ sơ PCGD, XMC phải đủ nội dung, đúng mẫu, dễ rà soát và kiểm tra. - Lưu trữ hồ sơ đầy đủ, khoa học, dễ khai thác và tra cứu; cập nhật số liệu thống kê, báo cáo có tính liên thông, logic giữa các cấp học. - Cập nhật đầy đủ dữ liệu lên phần mềm Phổ cập Online theo quy định. 3. Duy trì sĩ số Quan tâm duy trì sĩ số, hạn chế đối tượng trong độ tuổi PCGD lưu ban, bỏ học (nếu có đối tượng trong độ tuổi PCGD bỏ học, các trường phải xây dựng kế hoạch vận động trở lại lớp).

II. Nội dung cụ thể

1.Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi - Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non đảm bảo 100% giáo viên dạy lớp 5 tuổi đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo. - Đảm bảo có đủ phòng học theo quy định cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi; tích cực huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng phòng học cho các lớp mầm non dưới 5 tuổi.

2 - Đảm bảo đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho lớp mẫu giáo 5 tuổi; từng bước mua sắm trang bị cho các lớp mầm non dưới 5 tuổi. - Phấn đấu tỉ lệ huy động trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 99,8%; riêng trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%; nâng cao tỉ lệ trẻ đi học chuyên cần ở các độ tuổi. - Duy trì tỉ lệ trẻ được học 2 buổi/ngày đạt 100%. - Duy trì tỉ lệ trẻ 5 tuổi được ăn bán trú đạt 100%. - Duy trì tỉ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%. - Giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng, thể nhẹ cân và thấp còi dưới 3%.

         2. Phổ cập giáo dục tiểu học - Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1. - Duy trì trẻ đi học tiểu học (từ 6 đến 10 tuổi) 100%. - Duy trì tỉ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. - Duy trì tỉ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày đạt 100%. - Rà soát lại số lớp, số giáo viên đảm bảo tỉ lệ giáo viên/lớp theo quy định. - Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học (phòng học bộ môn, phòng ăn, phòng nghỉ của học sinh nếu tổ chức ăn bán trú) và giáo viên để đảm bảo tiêu chuẩn.

3. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở - Huy động học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt tỉ lệ đạt 100%. - Duy trì tỉ lệ học sinh từ 11 đến 14 tuổi đang học THCS đạt 98% trở lên. - Duy trì tỉ lệ từ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp THCS đạt 95% trở lên. - Duy trì tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 95% trở lên. - Duy trì tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào trung học phổ thông đạt 85% trở lên.

4. Xóa mù chữ 100% đơn vị duy trì vững chắc tiêu chuẩn xóa mù chữ đạt chuẩn mức độ 2; trên 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 60 đạt chuẩn biết chữ mức độ 2, có ít nhất 98% số người trong độ tuổi từ 15 đến 35 đạt chuẩn biết chữ mức độ 2.

5. Chỉ tiêu phấn đấu thực hiện - Đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi; - Đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3; - Đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3; - Đạt chuẩn XMC mức độ 2. 3

III. Thời gian triển khai thực hiện 1. Cấp xã, thị trấn Điều tra, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC năm 2021; thời gian xong trước ngày 20/9/2021. 4.2. Cấp huyện Phòng GD& ĐT thành lập các tổ kiểm tra, công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD, XMC năm 2021; thời gian từ ngày 04/10/2021 (có lịch cụ thể riêng).

IV. Tổ chức thực hiện - Các trường có trách nhiệm phân công giáo viên điều tra, rà soát, cập nhật phiếu điều tra vào phần mềm PCGD-XMC và sổ PCGD, XMC; hồ sơ PCGD, XMC phải được bảo quản cẩn thận và cập nhật số liệu thường xuyên, số liệu có tính liên thông giữa 3 cấp học; hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm về số liệu trong hồ sơ của cấp học và trên địa bàn xã, thị trấn. - Giao trường tiểu học chủ trì phối hợp với các trường mầm non, THCS trên địa bàn xã, thị trấn cập nhật số liệu (gồm: Số liệu trên giấy và số liệu trên hệ thống phần mềm phổ cập Online). Sau khi đối khớp, thống nhất số liệu, trường tiểu học chịu trách nhiệm Uploat dữ liệu lên phần mềm Online (đảm bảo nguyên tắc mỗi hộ gia đình chỉ có 1 tổ đến điều tra).

 * Lưu ý: Trường Mầm non thị trấn Bố Hạ và Mầm non Cầu Gồ chịu trách nhiệm chính hoàn thiện hồ sơ PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn. Dữ liệu phổ cập được Uploat lên tài khoản của thị trấn Bố Hạ và thị trấn Cầu Gồ (trước đây). Yêu cầu các trường triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ về bộ phận chuyên môn cấp học để thống nhất thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- LĐ, CV Phòng GD&ĐT

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Trần Thị Ánh Tuyết